Algemene Voorwaarden & Huisregels

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle lessen en/of overige activiteiten van Hondenschool DogPlaza Twente.
 Met het invullen en opsturen van het inschrijfformulier stem je in met deze algemene voorwaarden.Inschrijving

* heb je ingeschreven en geef je niet of te laat (max. 2 dagen voor aanvang) door dat je niet komt dan wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Dit omdat wij een max. aantal toelaten en de vraag enorm is.
• Een inschrijving wordt als definitief gezien zodra je per mail hebt aangemeld, de verplichte aanbetaling hebt voldaan en per mail een bevestiging hebt ontvangen. Het niet deelnemen aan een cursus zonder tijdige afmelding wordt altijd in rekening gebracht. Aanbetalingen zullen dan ook niet terugbetaald worden.
• Inschrijving vindt alleen via het formulier op onze website plaats.
• Het gehele cursusgeld  minus de aanbetaling dient uiterlijk voor aanvang van de eerste les voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen.
• Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van een cursus is niet mogelijk.
• Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers in te schrijven. Kinderen tot de leeftijd van 14 jaar kunnen in principe de les niet zelf doen, mits anders is overeengekomen c.q. toestemming van de trainer is gegeven.

* Aanhoudend blaffende honden kunnen de les verstoren. In overleg zullen wij een andere oplossing dan het vervolgen van de groepsles zoeken.
• Op alle cursussen en activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
• Honden die 'bijt gevaarlijk' zijn worden niet zonder meer toegelaten tot de groepslessen. Hiervoor gelden andere trainingen. 

Betaling
• Na inschrijving dient een aanbetaling van € 20,= op onze bankrekening te zijn overgemaakt. Het lesgeld voor de gehele cursus dient voorafgaand aan de eerste les te worden voldaan contant dan wel per bankoverschrijving.

* Het aanbetaalde bedrag zal niet worden geretourneerd bij annulering minder dan zeven dagen voor aanvang van de cursus.Annulering
• Annulering van een lopende les dient minimaal twee lesdagen van te voren per mail te gebeuren. Lessen/Workshops/specials en andere activiteiten waarvoor is ingeschreven kunnen helaas niet worden ingehaald na afmelding. Mede in verband met administratiekosten retourneren wij geen lesgelden indien niet afgemeld is dan wel te laat wordt afgemeld. In sommige gevallen blijft de betaling geldig bij directe opgave voor een andere cursus(datum), dit ter beoordeling door DogPlaza.

Annulering activiteiten
• Annulering van een inschrijving voor een activiteit kan tot 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop. Betaalde gelden worden terug betaald met aftrek van € 20,- administratie kosten. Binnen 7 dagen voor aanvang is terugbetaling niet meer mogelijk.

* Overmacht: indien lessen (tijdelijk) niet kunnen/mogen doorgaan, zullen betaalde lesgelden niet geretourneerd worden. De lessen worden op een nader te bepalen tijdstip alsnog aangeboden.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
• Elke cursist en/of deelnemer aan een activiteit van DogPlaza Twente dient een eigen aansprakelijkheidsverzekering (WA) te hebben waarin ook de hond is opgenomen.
• Deelname aan de lessen en/of activiteiten van DogPlaza Twente is volledig op eigen risico van de cursist/deelnemer.
• De cursist is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Toegebrachte schade door hond en/of cursist en/of bij de cursist behorende personen, aan personen, dieren, natuur, materiaal, voertuigen etc. is Hondenschool DogPlaza Twente op geen enkele wijze aansprakelijk.
• Hondenschool DogPlaza Twente is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond van de cursist, de cursist zelf dan wel aan de bij de cursist behorende personen, opgelopen tijdens een les of andere door DogPlaza Twente georganiseerde activiteit.
• Indien de hond van de cursist agressie vertoont naar mensen of andere honden, of dit in het verleden al eens heeft laten zien, dient dit uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur voordat er aan een activiteit deelgenomen kan worden.
• Hondenschool DogPlaza Twente behoudt zich het recht voor om begeleiding te beëindigen en of te weigeren.

Overige bepalingen
• Elke cursist van DogPlaza Twente dient het EU paspoort van zijn/haar hond(en) te kunnen tonen in verband met een gezondheidsverklaring van de hond(en) en de vereiste enting.
• Honden die d.m.v. titeren blijken geen enting nodig te hebben i.v.m. overvaccinatie zijn welkom. Entingen, m.u.v. de entingen die niet getiterd kunnen worden, zijn dan niet vereist om deel te nemen aan de cursus.
• De door DogPlaza Twente verleende toestemming voor het maken van foto’s, video en filmopnamen tijdens begeleidingen is slechts verleend voor persoonlijk gebruik.
 Het openbaar maken van dergelijk foto, video of filmmateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming hiervoor van DogPlaza Twente is niet toegestaan.
• Lesmateriaal uitgegeven door DogPlaza Twente mag niet door derden worden gebruikt en/of openbaar gemaakt worden.
• DogPlaza Twente behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. De cursist zal hiervan via de mail op de hoogte worden gesteld indien bepaalde wijzigingen op hem/haar van toepassing zijn.
• Prijswijzigingen zijn tussentijds mogelijk. Een prijsverlaging zal in mindering worden gebracht terwijl een verhoging na inschrijving niet zal worden doorberekend. 
• Bij vragen kunt u zich richten tot Liesbeth de Vries, eigenaresse hondenschool DogPlaza Twente.
• Tijdens de lessen kunnen er foto’s gemaakt van u als cursist en uw hond. Heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u dat tijdens de les doorgeven aan de leiding, dan houden wij daar rekening mee. Treft u uw foto (toch) aan op onze website of andere media en u stelt daar geen prijs op, dan verzoeken wij u dat te melden door een berichtje te sturen aan info@dogplaza.nl. Geef dan zo duidelijk mogelijk aan om welke foto het gaat. Uw foto wordt dan verwijderd van onze site en overige media. 
• Foto's en of ander beeldmateriaal gemaakt tijdens de lessen, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van DogPlaza gebruikt worden in social media etc.
• Op onze site rust een copyright. Onrechtmatig gebruik van tekst, fotomateriaal of logo zal onmiddellijk leiden tot sancties.

Huisregels
Voor een soepel verloop van de cursus en activiteiten hebben wij enkele huisregels opgenomen:

Kinderen zijn welkom mits onder begeleiding van een ouder/verzorger. Kinderen onder 12 jaar kunnen de les niet zelfstandig volgen tenzij DogPlaza anders bepaald.
Parkeren: alleen in de vakken zonder de dierenambulance te hinderen
Materialen: slipkettingen, flexilijnen (rollijn), halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan
Neuzen: aangelijnde honden niet met elkaar laten neuzen, daar de riemen verstrikt kunnen raken

* Graven: let erop dat jouw hond niet gaat graven op de velden. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dicht het gat onmiddellijk voor er ongelukken gebeuren.
Roken: alleen toegestaan buiten de velden en opruimen is een vereiste
Overlast: aangezien het DOC onze gastheer is, gelieve geen geluidsoverlast te veroorzaken.
Toegang: zonder toestemming is het betreden van het gebouw en/of de trainingsvelden verboden
Opruimplicht: ongelukjes dienen direct te worden opgeruimd en gedeponeerd in bestemde afvalbak
Lijfstraf: het is verboden honden door middel van pijnprikkels te straffen​